.

ONDER CONSTRUCTIE / UNDER CONSTRUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

… aan het aftellen naar onze Crowdfundingcampagne via Kickstarter, voor de bouw en het testen van ons eerste prototype! Start: 15 augustus 2016

… counting down to our Kickstarter Crowdfunding Campaign for the construction and testing of our first prototype! Start: August 15, 2016

Met genoegen introduceren wij een nieuwe modulaire prefab woning genaamd SpaceCube. Naar onze overtuiging voldoet dit nieuwe bouwsysteem, ontworpen vanuit onze expertise in ontwerp en constructie van modulaire huisvesting, aan de behoefte aan snelle, betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen op het gebied van semi-permanente huisvesting.

 

Mart de Jong

Ontwerper

We are pleased to introduce a new modular prefabricated housing concept called SpaceCube. We are confident that this new building system, backed by our demonstrable design and construction expertise in modular housing, will meet the need for quick, reliable and cost effective housing solutions.

 

Mart de Jong

Designer

EEN WONING OP MAAT

SpaceCube is een prefab bouwsysteem waarmee tijdelijke en verplaatsbare woningen samengesteld kunnen worden. Elke woning bestaat uit modules die naar eigen inzicht samengesteld kunnen worden. In een basismodule is een keuken, een badkamer en alle andere technische voorzieningen ondergebracht. De overige woonmodules kunnen achter elkaar of zijdelings aangekoppeld worden. Woningen kunnen tot drie lagen gestapeld worden met een intern of extern trappenhuis.

Wat betreft de omvang van uw tijdelijke woonproject biedt SpaceCube maximale flexibiliteit. De kleinste SpaceCube woning bestaat uit één basismodule en één woonmodule. Maar het is ook mogelijk om een woning samen te stellen bestaande uit een badkamer, een keuken, meerdere slaapkamers, een entreegebied, een overdekt balkon en een gemeenschappelijke leefruimte.

A CUSTOM MADE HOME

SpaceCube is a prefabricated building system that allows temporary and mobile homes to be assembled. Each home consists of modules that can be assembled at your discretion. A basic module accommodates a kitchen, a bathroom and all other technical facilities. Other  modules can be coupled one behind the other or laterally. Homes can be stacked up to three layers, with an internal or external staircase.

As to the size of your temporary housing project SpaceCube offers maximum flexibility. The smallest Spacecube home consists of one basic module and one residential module. But it is also possible to compose a home consisting of a bathroom, a kitchen, several bedrooms, an entrance area, a loggia and a common living space.

WE DID A THOROUGH RE-THINKING OF THE SPACEBOX BUILDING KIT…

 

… IN TERMS OF CONSTRUCTION AS WELL AS MATERIALIZATION …

 

… AND AS A RESULT WE DEVELOPED SPACE CUBE.

 

WE KEPT WHAT MADE SPACEBOX SUCCESSFUL …

IT’S ATTRACTIVE LOOKS AND IT’S MAINTENANCE FREE SURFACE …

… THE WAY IT’S STACKED, DISMANTLED AND MOVED …

… IT’S HIGH DURABILITY AND IT’S AFFORDABILITY …

… AND FROM THERE WE TOOK IT JUST A FEW STEPS FURTHER.

U HEEFT EEN LOCATIE, WIJ ZORGEN VOOR DE REST!

Wij nemen alle zorgen voor u uit handen als het aankomt op tijdelijke huisvesting. Wij bieden u het volgende pakket:

 • Verzorgen van vergunningsaanvragen
 • Verzorgen van alle communicatie met derde partijen
 • Bouwteammanagement
 • Plaatsen van SpaceCube woningen door ons eigen netwerk van aannemers en installateurs, die ons product door en door kennen
 • Sleutelklare oplevering binnen de overeengekomen tijd
 • Verhuizing naar de volgende locatie aan het eind van de gebruiksperiode

 

 

YOU HAVE A LOCATION, WE TAKE CARE OF THE REST!

We relieve you when it comes to temporary housing. We offer you the following package:

 • Providing license
 • Taking care of all communications with third parties
 • Bouwteam Management
 • Placement of Spacecube homes through our own network of contractors and installers, who thoroughly know our product
 • Turnkey delivery within the agreed time
 • Moving Spacecube homes to the next location at the end of the period of use

 


NIET HEIEN, NIET GRAVEN

Voor SpaceCube woningen hoeft niet geheid te worden. Een zandbed en Stelconplaten zijn voldoende als fundatie. De grond blijft ongeroerd gedurende de gehele gebruiksperiode. Horizontaal transport van elektra, water en riolering vindt vanaf een centrale put bovengronds plaats in cassettes die onder de basismodule geklikt worden. In het geval dat SpaceCube woningen gestapeld worden, vindt verticaal transport plaats in een geluidgeïsoleerde schacht in de woning.

NO PILES, NO DIGGING

For Spacecube housing no piles need to be driven. A bed of sand and concrete slabs suffice as foundation. The soil remains undisturbed during the entire period of use. Horizontal transport of electricity, water and sewerage is carried out from a central pit above ground in cassettes that are snapped under the Base Module. In the event that Spacecube homes are stacked, vertical transport takes place in a sound-insulated shaft in the home.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
AFMETINGEN

Basismodule afmetingen exterieur: 3.000 x 2.400 x 3.000mm
Basismodule afmetingen interieur; 2.800 x 2.400mm; plafondhoogte 2.600mm

Halve module afmetingen exterieur: 3.000 x 1.200 x 3.000mm
Halve module afmetingen interieur: 2.800 x 1.200mm; plafondhoogte 2.400mm

MODULES
COMBINATIES
BADKAMER OPTIES
KEUKEN OPTIES
TECHNICAL SPECIFICATIONS
DIMENSIONS

Standard module exterior dimensions: 3.000 x 2.400 x 3.000mm
Standard module interior dimensions: 2.800 x 2.400mm; floor to ceiling height 2.600mm

Half module exterior dimensions: 3.000 x 1.200 x 3.000mm
Half module interior dimensions: 2.800 x 1.200mm; floor to ceiling height 2.400mm

MODULES
COMBINATIONS
BATHROOM OPTIONS
KITCHEN OPTIONS
VEEL GESTELDE VRAGEN
IS HET DUURZAAM?

Duurzaamheid was een van de topprioriteiten bij het ontwerpen van het Space Cube bouwsysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat modulair ontwerp, in combinatie met prefabricage en Design for Disassembly, bij uitstek mogelijkheden biedt om duurzame woningen te bouwen in grotere aantallen.

 • Het gehele bouwsysteem is ontworpen volgens de principes van Design for Disassembly.
 • Het modulaire systeem biedt de mogelijkheid de woning telkens op andere manieren samen te stellen of uit te breiden, en zo mee te groeien of krimpen in verschillende levensfasen en verschillend gebruik.
 • Bij het gebruik van materialen is in het ontwerp zoveel mogelijk uitgegaan van handelsmaten. Dat betekent zo weinig mogelijk snij- en zaagafval tijdens de productie en meer mogelijkheden voor hergebruik van materialen.
 • In de woning hebben wij zoveel als mogelijk natuurlijke materialen gebruikt. Alle niet-natuurlijke materialen zijn òf opnieuw te gebruiken òf eenvoudig te recyclen. Het isolatiemateriaal, dat het grootste materiaalvolume van de woning inneemt, is aan het einde van de gebruikscyclus composteerbaar.
 • Wij werken aan een platform op deze website waarop onderdelen van de woning te koop of ter ruil aangeboden kunnen worden.

 

WAT IS DESIGN FOR DISASSEMBLY PRECIES?

Design for Disassembly is een ontwerpstrategie die zich richt op een langere levensduur van alle onderdelen in het product. Uitgangspunt is dat alle onderdelen ongeschonden vrijgemaakt kunnen worden uit het product en vervolgens hergebruikt kunnen worden in andere producten, en dat alle onderdelen aan het einde van hun levenscyclus weer van elkaar gescheiden en gerecycled kunnen worden.

In de ontwerpfase heeft dat vooral gevolgen voor de manier waarop constructieve verbindingen samengesteld worden. Concreet: niet lijmen of lassen, maar stapelen, schroeven, boutverbindingen, pen-en-gatverbindingen, inklemmen, klikverbindingen, en zelfs verbindingen met klittenband. Waar deze verbindingen niet voldoen worden de constructieve knopen zo klein mogelijk gehouden om aan het eind van de levenscyclus zo weinig mogelijk afval over te houden.

Wij beschouwen de combinatie Design for Disassembly, modulair ontwerp en prefabricage als de hoogst haalbare levensvorm in de bouwindustrie als het aankomt op een opschaalbaar product.

Wij leveren Space Cube met een materialenpaspoort. Dat paspoort bevat een gedetailleerd beschrijving alle onderdelen en de gebruikte materialen, inclusief de mogelijkheden voor recycling. De weinige onderdelen waarbij het onvermijdelijk was een ‘vreemd’ onderdeel op te nemen als insert, zijn voorzien van een QR-code met een beschrijving hoe dat weer vrijgemaakt kan worden aan het einde van de gebruiksperiode.

Doordat wij onderdelen geheel ongeschonden weer vrij kunnen maken uit het product en deze onderdelen daarmee een hoge restwaarde behouden, konden wij met een aantal toeleveranciers afspraken maken over terugname van die onderdelen op het moment dat een Space Cube module uit elkaar genomen wordt.

HOE FLEXIBEL IS HET?
IS HET ENERGIEZUINIG?
HOE WORDT HET VERVOERD?
 • De afmetingen van de Space Cube woningen zijn zo gekozen dat ze in hun geheel vervoerd kunnen worden op een vrachtwagen, in sommige gevallen met meerdere per truckbed, zonder bijzondere markeringen.
 • De woningen kunnen eenvoudig uit elkaar genomen worden in modules en zijn eenvoudig opnieuw samen te stellen. De afmetingen van de modules zijn zo gekozen dat ze op een vrachtwagen vervoerd kunnen worden zonder bijzondere markeringen.
 • De modules kunnen uit elkaar genomen worden in panelen en zijn eenvoudig weer opnieuw samen te stellen. De afmetingen van de panelen zijn zo gekozen dat ze in een standaard ISO container passen. Hetzelfde geldt voor inbouwopties die samengesteld zijn uit panelen, zoals de badkamer. In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat door panelen met dezelfde afmetingen te combineren, grotere aantallen woningen ecnomischer vervoerd kunnen worden over grote afstanden.
 • De panelen kunnen eenvoudig uit elkaar genomen worden in  onderdelen en zijn eenvoudig weer opnieuw samen te stellen. Dit is het mogelijk doordat de woningen ontworpen zijn volgens de principes van Design for Disassembly. De afmetingen van de onderdelen zijn zo gekozen dat ze in een standaard ISO container passen.

 

VOLDOET HET AAN HET BOUWBESLUIT?
WAT KOST HET?
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
IS IT SUSTAINABLE?
Sustainability was one of the top priorities when designing the Space Cube building system. We believe that modular design, combined with prefabrication and design for disassembly, offers excellent opportunities to build sustainable homes in larger numbers.
 
 • The entire building system has been designed according to the principles of Design for Disassembly.
 • The modular system allows you to assemble your home in different ways, allowing it to expand, grow or shrink in different life stages and different uses.
 • For the materials we used commercial sizes as much as possible in the design. That means a minimum of cutting and sawing waste during production and more opportunities for the re-use or recycling of materials.
 • In the home we use as many natural materials as possible. All non-natural materials are either re-usable or easily recyclable. The insulation material that takes the largest material volume, is compostable at the end of it’s usable life.
 • We are working on a platform on this website where parts of the building system can be offered for sale or exchange.
WHAT EXACTLY IS DESIGN FOR DISASSEMBLY?

Design for Disassembly is a design strategy that focuses on durability of all components in the product. The basic principle is that all parts can be released undamaged from the product and be reused in other products, and that all parts can be separated at the end of their life cycle and can be recycled.

In the design phase this has particular implications for the way structural connections are designed. Specific: no glue or welds, but stacking, screws, nut-and-bolt connections, mortise and tenon joints, clamping, click connections and even using Velcro. Where these options do not satisfy, ‘structural knots’ are kept as small as possible in order to leave little waste at the end of the life cycle.

We consider the combination Design for Disassembly, modular design and prefabrication as the highest possible life form in the building industry when it comes to a scalable product.

We supply Spacecube with ‘material passport’. This passport contains a detailed description of all parts and materials used, including the recycling options. The few parts where it was inevitable to include a ‘foreign’ element as an insert, come with a QR code with a description how it can be released at the end of it’s usable life.

Because we can free parts completely undamaged from the product, and these parts thus retain a high resale value, we were able to make agreements with a number of suppliers to take back those components by the time a Space Cube module is disassembled.

 

HOW FLEXIBLE IS IT?
IS IT ENERGY EFFICIENT?
HOW IS IT TRANSPORTED?
 • The dimensions of the Cpace Cube homes have been chosen so that they can be transported entirely on a truck, in some cases with more than one per truckbed, without any particular markings.
 • The homes can be easily taken apart into modules and can be easily reassembled. The dimensions of the modules have been chosen so that they can be transported on a truck without special markings.
  The modules can be taken apart into panels and can be easily reassembled. The dimensions of the panels have been chosen so that they fit into a standard ISO container. The same applies for built-in options that are made up of panels, such as the bathroom. In the design process it has been taken into account that by combining panels with the same dimensions, greater numbers of houses can be transported over long distances more economically.
  The panels can be easily taken apart into parts and can be easily reassembled. This is possible because the homes are designed according to the principles of Design for Disassembly. The dimensions of the components have been chosen so that they fit into a standard ISO container.
DOES IT MEET THE BUILDING REGULATIONS?
WHAT DOES IT COST?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

PRIJSVRAGEN / CONTESTS

A HOME AWAY FROM HOME

Ideeënprijsvraag in opdracht van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het COA.
Inzending in samenwerking met De Ontwerptafel.

Vermelding op de website http://ahomeawayfromhome.nl/oplossingen/

 

TINY HOUSING ALMERE

Ideeënprijsvraag uitgeschreven door de gemeente Almere

Space Cube is een betrouwbaar en degelijk product van Hollands fabricaat dat naadloos aansluit bij uw behoefte aan tijdelijke en verplaatsbare woningen. Niet alleen bij oplevering, maar gedurende de hele levenscyclus. U heeft een locatie, wij zorgen voor de rest!

Space Cube is a reliable and robust product manufactured in The Netherlands that perfectly meets your need for temporary and mobile homes. Not only at completion, but throughout the life cycle. You have a land position, we take care of the rest!